Pente
karlw watsu
1 K10 O9
2 J7 K11
3 M8 L9
4 M10 M9
5 N9 L11
6 O10 O8
7 N9 L7
8 K9 J11
9 M11 K8
10 J9 M6
11 K9 O7
back forward