Pente
karlw joszo
1 K10 N8
2 N11 L10
3 K12 M9
4 K11 K9
5 M11 L11
6 J8 K9
7 M12 O11
8 L12 J12
9 M13 J10
10 K13
back forward