Boat-Pente
P1 watsu
1 K10 K9
2 O10 M7
3 H10 J10
4 L8 H11
5 M12 J8
6 M10 L10
7 M11 M9
8 M13 M14
9 J9 H7
10 G6 L11
11 N8
back forward