Boat-Pente
ymurashima kkubomatsu
1 K10 J9
2 H11 J7
3 H10 J10
4 J8 J11
5 H8 G8
6 K8 J13
7 J12 K13
8 K6 K7
9 M8 L8
10 M9 K9
11 G10 L13
12 H13 F10
13 G10 F9
14 H9
back forward